Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

Faculty

Nagaraj
Anil Kumar
Arun B Rao
Ashok V
Ashwin
Gopalkrishna Achar
Gururaja
Karthik S R
Lolaksha
Madhava Pai T
Prathwin Raj
Sathish V Mahale
Shivaprasad Acharya
Sundara
Sunil Sherigar
Umesh Acharya
Umesh Shettigar
Upendra
Yogeesh M