Computer Science & Engineering

Faculty

Sahana R Prabhu
Amrithakala
Aparna Nayak
K Mahesh Shenoy
Madhava Nayak